Thursday, January 26, 2012

வெற்றிலை போட்ட உதடு....


வட்ட வடிவ கண்கள் காம்பஸில் வரைந்தது...
கிட்ட நெருங்கினால்  எடுப்பான மூக்கு- வெற்றிலை 
போட்டது போல சிவந்த உதடு- திமிராக 
உட்கார்ந்து பேசினாலும் தனி அழகு- விரிந்து 
விட்ட நிலையில் அவள் முகமே ஒரு ஆச்சரிய குறி...!

லிங்கேஸ்வரன் 

Saturday, January 21, 2012

The Qualities of a good teacher...


To scintillate in any profession and before entering any profession, one must ascertain that he/she possesses certain qualities. Skill and Interest are the two important essentials which are to be considered to make a bright career. For a specific profession, do plot the Interest in x-axis, the Skill in y-axis. Note your degree of interest and skill in the respective axis and join them by the two straight lines. This graph will clearly show the anatomy of the career which you consider and help the selection of the career.  Obviously, attitude towards a particular job is also an important factor.


Apart from the skill, interest and attitude, certain others qualities/aspects have to be cultivated by an individual who aspires to be a teacher in any field. Teaching cant be compared equivalent to other professions. It is something unique and holy service.  These aspects must be kept in mind always. Briefly, it follows as:


Being a student

A teacher must remember that he/she is also a student. According to Naaladiyar, written by Tamil Jainish Saints, “Art is long, Life is short”. When a teacher thinks that he knows everything or egoistic about his subject knowledge, that thought itself will negate the further learning of the teacher and will be an obstacle for his good performance. So, a good teacher must remind himself/herself that ‘I am a seeker of knowledge’; ‘I am a student in learning’.


Teaching not a job, but a Status

Many tend to choose the teaching profession for their bread and butter. It is undeniable fact that income is primary. But choosing a job for the income alone without the interest and skill is like deceiving oneself.

As a matter of fact, teaching is not a job or profession. It is a status. Similar to motherhood and fatherhood, it is a status. There are no timings or rules and regulations for a mother.  Throughout 24 hours, throughout the life- being a mother continues. A teacher is exactly similar to that. An Engineer will work for ten hours and then he can relax comfortably from his duties. A clerk can free himself after the working hours are over. All professionals are freed from their duties and responsibilities after their work hours. But a teacher is viewed only a teacher throughout the day, throughout the life – by the students and society. That is the reason why the teaching is valuably known as a status rather than a job. Seeing from this backdrop, the dignity of the teachers automatically increases in the society. Meanwhile, one has to note that the sense of responsibility also increases. It doesn’t mean a teacher needs to be like a rigid police man all times.


Teach what you do, do what you teach

A teacher should teach the students what he/she does, should do what he/she teaches. So, naturally, a teacher is put into the compulsion to develop good habits. It will be ridiculous things among the students if a wide gap is noticed between what you teach and what you do. A famous preacher advises as follows: ‘I have to learn what I taught, was the one I have to learn’.  


Being punctual

Many teachers exactly start the lessons in time but completely unaware what time to finish it. When given a chance, teachers become ‘orators’. There are many teachers who are very much fond of their own voice. This is called speech narcissm.  They keep on speaking the subject without noticing the reluctance of the students beyond the time.  A good teacher should be able to read from the faces of students. At least, they are supposed to know the basic student psychology.

Competency in the subject knowledge

A teacher must be competent enough in the subject which he/she handles. When a student comes to know that the teacher is incompetent or weak in the subject knowledge, the concerned teacher loses his/her value from the student’s viewpoint. A teacher is evaluated by the students primarily on the basis of competency of knowledge.  A good teacher is supposed to know something in all the walks of life. He/She should be able to quote practical examples and should be able to co-ordinate all subjects while teaching.
Integrated knowledge is very essential for any teacher.

Peter Drucker, an Eminent Management philosopher, quotes examples from medical field in all his books to explain the business scenario and even economics.


Lingeswaran,

Friday, January 13, 2012

காமமும் காதலும்...காமம் இல்லாது காதல் இல்லை.
--- காமமே காதலுக்கு கடைக் கால் 
நாமாக பிரித்தது இரண்டு பெயர்களாய்.
--- காமமும் காதலும் ஒன்றுக்குள் ஒன்றுதான்.
பூமாதா போல் பொறுமை, விட்டுக் 
--- கொடுத்தல் வளைந்து கொடுத்தல் புரிதல் 
ஆமெனும் அரவணைப்பு ஆறுதல் அக்கறை
--- பரிவு அன்பு நம்பிக்கை இவையாவும் 
போம் வீணாக இருவருக்குள் தேனாக 
--- இனிக்கும் தாம்பத்திய உறவு இல்லையெனில்.

லிங்கேஸ்வரன் 

Monday, January 9, 2012

இது வெண்பா அல்ல...வரைய நினைத்தேனொரு வெண்பா இதயச் 
சிரையில் குடிபுகுந்த அவளழகை - உரைக்கத் 
துணிந்தேன் முன்பெங்கும் தரிசித்திராத பேரழகி 
வெண்ணிற தேவதை என.

-லிங்கேஸ்வரன் 

Sunday, January 8, 2012

மார்பில் சாய்ந்து கொள்ள...

நான் உன் மார்பிலும்
நீ என் தோளிலும்  
சாய்ந்து கொள்ள 
ஆசைப்படுகிறோம்...
அதை நானும் 
சொல்லவில்லை...
நீயும் 
சொல்லவில்லை...
காலம் ஓடிக்கொண்டே 
இருக்கிறது...
இப்படியே போனால் 
மாருக்கும் கைகளுக்கும் 
வயதாகி விடுமே.....!

- லிங்கேஸ்வரன்.

Wednesday, January 4, 2012

மாமுனிவர் வேதாத்திரி மகரிஷி....ஆதார மாக அடியார்க்கு அருள்புரியும்
வேதாத்திரி மாமுனிவர் மேவுபுகழ் - நாதாந்த 
ஓங்கார நன்னிலையம் ஓங்கி ஒளி சிறந்து 
பாங்காக வாழ்க பணைத்து.

- கிருபானந்த வாரியார்.


ஒருவருக்கு குரு அவசியமா?

இன்றைய காலகட்டத்தில் குருஜி, சுவாமிகள் போன்ற வார்த்தைகளை பகுத்தறிவாளர்கள் நையப்புடைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லோருக்கும் குரு என்...