Tuesday, December 6, 2011

காமப் பெருங்கடல்...காமப் பெருங்கடலில்
சிக்கி
தக்கை போலான
உடம்பு
போன போக்கில்
மிதந்து
செல்கிறது...!

No comments:

Post a Comment

நண்பர்களே !

என்னிடம் 1. தந்த்ரா யோகம் ஓர் அறிமுகம் (PDF) 2. உளவியல் உண்மைகள் (PDF) 3. காயகற்ப யோகம் - ஓர் சுருக்கமான அறிமுகம் (PDF) என்...