Wednesday, November 9, 2011

பேரழகி...
சொன்ன பிறகுதான்
அவள்
பேரழகியாக
தெரிகிறாள்...
காதல்
அதிகரிக்கிறது...
மனம்
நோகிறது...!


லிங்கேஸ்வரன்

No comments:

Post a Comment

நண்பர்களே !

என்னிடம் 1. தந்த்ரா யோகம் ஓர் அறிமுகம் (PDF) 2. உளவியல் உண்மைகள் (PDF) 3. காயகற்ப யோகம் - ஓர் சுருக்கமான அறிமுகம் (PDF) என்...