Wednesday, May 4, 2011

காதலை கற்று மறக்கமுடியவில்லை...காதல்

பேதையில்
தொடங்கி
போதையில்
முடிவது...!
------------------------------------------------------------------------------------

களவும்
கற்று மற
என்றார்கள்.
காதலை
கற்றேன்...
மறக்கமுடியவில்லை.....!

- ஆண்டனி லோரத்.

1 comment:

நண்பர்களே !

என்னிடம் 1. தந்த்ரா யோகம் ஓர் அறிமுகம் (PDF) 2. உளவியல் உண்மைகள் (PDF) 3. காயகற்ப யோகம் - ஓர் சுருக்கமான அறிமுகம் (PDF) என்...